ALGEMENE VOORWAARDEN:

 

Praktijkinformatie 

Wat doen wij?  

Wij hebben de volgende specialisaties in huis

 • Craniosacraal therapie 
 • Viscerale therapie
 • Voetreflexzone massage
 • (Sport) Fysiotherapie
 • Algemene Fysiotherapie

 

Kwaliteit 

Kwaliteit vinden wij erg belangrijk. Alle therapeuten binnen onze praktijk zijn geregistreerd, bij de VBAG, RBCZ, en in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het B.I.G.-register.

 

Wat vragen we van u?

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:

 • Neem bij de eerste afspraak een geldig ID-bewijs mee. Neem bij elke behandeling uw afsprakenkaartje mee.
 • Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar.
 • Afzeggen/verplaatsen van een afspraak minimaal 24 uur van tevoren.
 • U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt door ons persoonlijk opgehaald.
 • Graag uw begrip als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland. We proberen wachttijden te vermijden.
 • Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over ongemakken die u thuis of op het werk van uw klachten ondervindt. Deze informatie geeft u en ons meer inzicht in uw aandoening/problemen. Zo kunnen wij u nog beter helpen of begeleiden.
 • Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen, serieus te nemen en op te volgen.
 • Als u contact opneemt met uw arts, overleg dit dan even met uw fysiotherapeut. Zo kunnen wij u, indien nodig, een verslag meegeven over/van uw behandeling.

 

Clientregistratie

Uw therapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op Persoonsregistratie (WBP) van toepassing. Werknemers binnen onze praktijk hebben toegang tot deze gegevens. Ze hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. Het privacyreglement ligt ter inzage op de praktijk.

 

Vergoeding van behandelingen fysiotherapie

Behandelingen fysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Wanneer onze praktijk een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar declareren wij rechtstreeks. U ontvangt dan geen nota. Is dit niet het geval dan ontvangt u van ons een nota. Ook de behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht.

In de volgende situaties vindt er vergoeding plaats vanuit de basisverzekering:

 • Kinderen tot 18 jaar zonder chronische indicatie maximaal 18 behandelingen, evt. aangevuld met het aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering.
 • Chronische aandoeningen voorkomend op de door de overheid vastgestelde "Chronische lijst". De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed, dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Vanaf de 21ste behandeling vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar. Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij uw fysiotherapeut . 

 

Vergoeding van behandelingen Craniosacraal, Viscerale therapie en Voetreflexzone massage

Bovenstaande behandelingen worden vergoed vanuit alternatieve geneeswijzen. U krijgt de nota  in uw mailbox of per post welke u aan de praktijk betaald. De nota mag u zelf indienen bij de verzekering, deze wordt wordt dan rechtstreeks aan u uitbetaald. De vergoeding verschilt sterk per verzekeraar en het aanvullende pakket.

 

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling gelden de betalingsvoorwaarden zoals deze door de V.V.F. bij de arrondissements- rechtbank te Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24-11-1992 zijn gedeponeerd.

 

Klachtenregeling

In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is er een klachtenregeling ingesteld . Wanneer u een klacht heeft, dient u deze eerst te bespreken met de betreffende therapeut. Samen dient u te zoeken naar een oplossing. Mocht dit niet naar uw tevredenheid lukken, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij: Centraal Bureau Fysiotherapie t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie, postbus 248, 3800 AE Amersfoort. 

 

Aansprakelijkheid eigendommen 

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies dan wel zoekraken van uw eigendommen.

Op alle diensten van de praktijk zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Klachtenregeling 

U mag ervan uitgaan dat elke therapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de therapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend therapeut. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. 

Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. 

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties. 

 

Privacyregelement 

Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

 

Reglement

Behalve de therapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. 

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. 

Teneinde de therapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). 

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw therapeut.  

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. 

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 

Nadat de client  behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. 

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. 

 

Bejegening 

Voor de omgang met en het behandelen van de client zijn een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd.

 • De werkwijze voor de behandeling van de client wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de client dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de client dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende therapeut kan oordelen of de client behandeld kan worden.  
 • Als een client er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.  
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en client aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.  
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de client gevraagd worden.  
 • De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de client respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.  
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met client en therapeut een andere therapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.  
 • Besproken onderwerpen met de client blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.  
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken

 

Huisregels 

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.  
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.  
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.  
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of  buitenterrein (auto, fiets).  
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.  
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.  
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 

Betalingsvoorwaarden 

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als client en de therapeut.

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten, waardoor de praktijk de nota’s rechtstreeks bij de zorgverzekeraar indient en aan de client geen nota wordt gezonden. Dit geldt ook voor alternatieve geneeswijzen, alleen krijgen cliënten wel een nota thuis welke ze zelf bij de verzekering kunnen declareren. Nota’s die door de verzekeringsmaatschappij worden geweigerd omdat bijv. de dekking is overschreden, worden bij de cliënt ingediend. De client is zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van zijn/haar vergoeding voor de behandeling. Heeft u twijfels over uw vergoeding? Vraag het uw zorgverzekeraar of uw therapeut. 

 • De client is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de cliënt of namens de cliënt verleende diensten.  
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.  
 • Betaling voor de  diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de therapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.  
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de client..  
 • Indien de therapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.